European Union

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
624883
0
60
block

The President of the European Commission is

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
624884
0
60
none
624885
0
60
none
624886
0
60
none
624887
0
60
none
624889
0
60
none
624890
0
60
none
624891
0
60
none
624892
0
60
none