ETOPS AVA (701-800) STUDY

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
275866
0
120
block

716 TERPs are a US standard used for:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


275867
0
120
none
275868
0
120
none
275869
0
120
none
275870
0
120
none
275871
0
120
none
275872
0
120
none
275873
0
120
none
275874
0
120
none
275875
0
120
none
275876
0
120
none
275877
0
120
none
275878
0
120
none
275879
0
120
none
275880
0
120
none