ETOPS AVA (701-800) STUDY

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
275851
0
120
block

701 Which is true regarding STAR's? STAR's are

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


275852
0
120
none
275853
0
120
none
275854
0
120
none
275855
0
120
none
275856
0
120
none
275857
0
120
none
275858
0
120
none
275859
0
120
none
275860
0
120
none
275861
0
120
none
275862
0
120
none
275863
0
120
none
275864
0
120
none
275865
0
120
none