Ethics and Diversity

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
425283
0
1200
block

What is Diversity ?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

Nhấp và kéo

Broader than a concept of culture based on race, ethnicity, language, or country of birth


425284
0
1200
none
425285
0
1200
none
425287
0
1200
none
425288
0
1200
none
425289
0
1200
none
425290
0
300
none
425291
0
1200
none
425292
0
1200
none
425293
0
1200
none
425294
0
1080
none
425295
0
1200
none
425296
0
1200
none
425297
0
1200
none
425298
0
1200
none