ESWS CVN Ford Class

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
497786
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

How many pelican hooks are on the forecastle and what are their uses?

Total of 6, 2 riding stoppers, 2 hawsing stoppers, 1 towing stopper, 1 storm stopper.

Bạn đã nhận được nó phải không?

497787
0
60
none
497788
0
60
none
497789
0
60
none
497790
0
60
none
497791
0
60
none
497792
0
60
none