EST CORREL NEW OT

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
87299
0
120
block

The bits sent to allow equalization are called

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
87300
0
120
none
87301
0
120
none
87302
0
120
none
87303
0
120
none
87304
0
120
none
87305
0
120
none
87306
0
120
none
87307
0
120
none
87308
0
120
none
87309
0
120
none
87310
0
120
none
87311
0
120
none
87312
0
120
none
87313
0
120
none