ESS: Quaternary 14-19

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
437250
0
120
block

What are speleothems?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
437252
0
120
none
437256
0
120
none
437259
0
120
none
437262
0
120
none
437264
0
120
none
437293
0
120
none
437295
0
120
none
437299
0
120
none
437300
0
120
none
437302
0
120
none
437305
0
120
none
438078
0
120
none
438079
0
120
none
438081
0
120
none