ESAS Objectives 3

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
534920
0
60
block

The second period contains how many elements

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
534921
0
60
none
534922
0
60
none
534923
0
60
none
534924
0
60
none
534925
0
60
none
534926
0
60
none
534927
0
60
none
534928
0
60
none
534929
0
60
none
534930
0
60
none
534931
0
60
none
534932
0
60
none
534933
0
60
none
534934
0
60
none