Environment

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
271489
0
180
block

The dual register burner reduces nitrogen oxides in the flue gas by:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
271490
0
180
none
151176
0
180
none
151177
0
180
none
151178
0
180
none
151179
0
180
none
151180
0
180
none
151181
0
180
none
151182
0
180
none
151183
0
180
none
151184
0
180
none
151185
0
180
none
151186
0
180
none
151187
0
180
none
151188
0
180
none