ENT AKT QUIZ

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
562807
0
120
block

Match the following pairs: External ear

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)


Khớp văn bản

A

B

C

D

E

Nhấp và kéo

External Auditory Meatus

Lobe/ Lobule

Mastoid

Tragus

Helix


562808
0
120
none