English - Unit 1 - Colors

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
773
0
180
block

Match Each word with the right meaning in Arabic:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Red

Green

Blue

Yellow

Purple

Nhấp và kéo

أصفر

أزرق

أخضر

بنفسجي

احمر


774
0
120
none