English

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
210737
0
40
block

Match name of the young one with their parent

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

goat

cow/ox

sow/pig

dog

chicken

cat

horse

duck

Nhấp và kéo

foal

calf

duckling

chick

kitten

piglet

pup

kid