ENG. 1st Term. Quiz.2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
3500
0
20
block

.....we go for a picnic tomorrow afternoon

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
3501
0
20
none
3502
0
20
none
3503
0
20
none
3504
0
20
none
3505
0
20
none
3506
0
20
none
3507
0
20
none
3508
0
20
none
3509
0
20
none
3510
0
20
none
3511
0
20
none