Energy

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
448085
0
60
block

Match the correct pair...

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Carbohydrate

Protein

Fat

Alcohol

Nhấp và kéo

9kcal/g

7kcal/g

4kcal/g

4kcal/g


448086
0
60
none
448087
0
60
none
448088
0
60
none
448089
0
60
none
448091
0
60
none
448093
0
60
none
448095
0
60
none