Endocrine Chapter 50

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
301932
0
120
block

Which of the following is not a 'tropic' hormone?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
301933
0
30
none
301934
0
30
none
301935
0
120
none
301936
0
30
none
301937
0
30
none
301939
0
30
none
301940
0
30
none
301942
0
30
none
301943
0
30
none
301947
0
180
none
301949
0
30
none
301951
0
30
none
301952
0
30
none
301955
0
30
none