Encountering Music History

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
28953
0
300
block

Match the composers to their works

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Beethoven

Liszt

Berlioz

Wagner

Satie

Igor Stravinsky

Claude Debussy

Nhấp và kéo

Symphonic Poems

Programmatic Symphony

4th Symphony Andante Con Moto

3 Gymnopedies

Music Drama

Rite of Spring

La Cathedrale Engloutie


28954
0
300
none