Emotion in design and Kansei

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
361434
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Differences in gender

Women process data in terms of verbal and social (better at humanities), Men process data in terms of practicality (better at sciences)

Bạn đã nhận được nó phải không?

361435
0
120
none
361436
0
120
none
361437
0
120
none
361438
0
120
none
361439
0
120
none
361440
0
120
none
361441
0
120
none