Emergencies Final Review

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
242198
0
120
block

What procedure is performed if the too is located but cannot be removed ?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
242454
0
120
none
242455
0
120
none
242456
0
120
none
242457
0
120
none
242458
0
120
none
242459
0
120
none
242460
0
120
none
242461
0
120
none
242462
0
120
none
242463
0
120
none
242208
0
120
none
242469
0
120
none
242489
0
120
none
242490
0
120
none