EMAS Drugs Exam

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
616567
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the presentation of Adrenaline?

Pre-filled syringe or ampoule containing 1 milligram of adrenaline in 1ml (1:1000)

Bạn đã nhận được nó phải không?

616568
0
60
none
616569
0
60
none
616570
0
60
none
616571
0
60
none
616572
0
60
none
616573
0
60
none
616574
0
60
none
616575
0
60
none
616576
0
60
none