electronics: Resistrors Check

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
93397
0
60
block

which of the following is/are types of variable resistors

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
93398
0
180
none
93399
0
60
none
93400
0
60
none
93401
0
60
none
93402
0
60
none
93403
0
60
none
93404
0
60
none
93405
0
60
none
93406
0
60
none
93407
0
180
none