electronics: Electricity

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
93386
0
60
block

choose the law that states the below relationship. F=k(Q^1Q^2/r^2)

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
93387
0
60
none
93388
0
60
none
93389
0
180
none
93390
0
60
none
93391
0
60
none
93392
0
60
none
93393
0
60
none
93394
0
60
none
93395
0
180
none
93396
0
180
none