Electric Double Layer Stern Model

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
612110
0
0
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What are the two layers in the Electrical Double Layer?

The Stern Layer, inner layer and the diffuse layer, outer layer.

Bạn đã nhận được nó phải không?

612116
0
60
none
612134
0
60
none
612140
0
60
none
612144
0
60
none
612149
0
60
none
612155
0
60
none
612158
0
60
none
612161
0
60
none
612166
0
60
none
612167
0
60
none
612168
0
60
none
612169
0
60
none
612170
0
60
none
612171
0
60
none