Economics Exam

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
407298
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Define production possibility frontier

refers to the maximum production potential of an economy with a given level of resources

Bạn đã nhận được nó phải không?

407299
0
120
none
407300
0
120
none
407302
0
120
none
407304
0
120
none
407305
0
120
none
407306
0
120
none
407307
0
120
none
407308
0
120
none
407309
0
120
none
407311
0
120
none
407314
0
120
none
407315
0
120
none
407317
0
120
none
407330
0
120
none