Economics Chapter 22

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
52031
0
120
block

What is the consumer price index used for?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
52032
0
120
none
52033
0
120
none
45378
0
120
none
52034
0
120
none
52035
0
120
none
52036
0
120
none
52037
0
120
none
45382
0
120
none
52038
0
120
none
52039
0
120
none
52040
0
120
none
45385
0
120
none
52041
0
120
none
52042
0
120
none