EC100 Revision

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
199168
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is search theory?

This argues that some unemployment is frictional - for various information-related reasons, it takes time to find a new job.

Bạn đã nhận được nó phải không?

199169
0
120
none
199170
0
120
none
199171
0
120
none
199172
0
120
none
199173
0
120
none
199174
0
120
none
199175
0
120
none
199176
0
120
none
199177
0
120
none
199178
0
120
none
199179
0
120
none
199180
0
120
none
199181
0
120
none
199182
0
120
none