EASA B1 to B2 conversion

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
2029
0
120
block

What class of amplifier processes less than 180° of signal?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


2030
0
120
none
2031
0
120
none
2032
0
120
none