Dynamics - Volume

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
116891
0
300
block

Choose the correct answer of the corresponding symbol.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Mezzo Piano

Crescendo

Fortissimo

Pianissimo

Mezzo Forte

Decrescendo

Sforzando

Mezzo Piano

Forte

Piano

Nhấp và kéo

Half Soft

Soft

Moderately Soft

Very Soft

Half Loud

Loud

Gradually becoming Louder

Very Loud

Becoming Softer

Sharply accented