Drug Name Quiz 5

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
382744
0
659
block

Coreg Used to treat heart failure

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
382745
0
659
none
382746
0
659
none
382747
0
659
none
382748
0
659
none
382749
0
659
none
382750
0
659
none
382751
0
659
none
382752
0
659
none
382753
0
659
none
382754
0
659
none
382755
0
659
none
382756
0
659
none
382757
0
659
none
382758
0
659
none