Driver's Licence: Regulatory Traffic Signs (26-36)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
319195
0
1200
block

What is this sign?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


319200
0
120
none
319206
0
1200
none
319207
0
1200
none
319216
0
1200
none
319219
0
1080
none