Driver's Licence: Regulatory Traffic Signs (26-36)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
319233
0
1200
block

What is this sign?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


319236
0
1200
none
319251
0
1200
none
319285
0
1200
none
319286
0
960
none
319287
0
1200
none
319288
0
1200
none
319171
0
1200
none
319172
0
1200
none
319174
0
1200
none
319175
0
1200
none
319177
0
1200
none
319186
0
1200
none
319192
0
1200
none
319194
0
1200
none