Driver's Licence: Regulatory Traffic Signs (1-12) - VOCABULARY

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
599063
0
1200
block

Choose the correct answer.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


599064
0
1200
none
599065
0
1200
none
599066
0
1200
none
599067
0
1200
none
599068
0
1200
none
599069
0
1200
none
599070
0
1200
none
599071
0
1200
none
599072
0
1200
none
599073
0
1200
none
599074
0
1200
none
599075
0
1200
none
599076
0
1200
none
599077
0
1200
none