Domestic Abuse

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
433049
0
120
block

How many women a month are killed by a partner or ex-partner in England and Wales?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)