do or be

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
75001
0
120
block

What ____ you doing ?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
75002
0
120
none
75003
0
120
none