DM midterm (EXAM1)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
393216
0
120
block

_________ is a working replica of a SINGLE tooth.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
393218
0
120
none
393219
0
120
none
393220
0
120
none
393221
0
120
none
393223
0
120
none
390521
0
120
none
390522
0
120
none
390523
0
120
none
390524
0
120
none
390525
0
120
none
390526
0
120
none
390527
0
120
none
390528
0
120
none
390529
0
120
none