Diving Procedures Flash Cards 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
353302
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Horizontal clearance between a suspended mooring line and a deployed bell or basket, should normally be a minimum of?

50 metres

Bạn đã nhận được nó phải không?

354620
0
120
none
354621
0
120
none
354622
0
120
none
354623
0
120
none
354624
0
120
none
354625
0
120
none
354670
0
120
none
354671
0
120
none
354672
0
120
none
352976
0
120
none
352977
0
120
none
352978
0
120
none
352979
0
120
none
352980
0
120
none