Diving Procedures 3

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
349543
0
30
block

What percentage of gas should be handled as pure oxygen?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
349544
0
30
none
349545
0
30
none
349546
0
30
none
349547
0
30
none
349548
0
30
none
349549
0
30
none
349550
0
30
none
349551
0
30
none
349552
0
30
none
349553
0
30
none
349554
0
30
none
349555
0
30
none
349556
0
30
none
349557
0
30
none