Diving Procedures 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
347908
0
30
block

Prior to connecting whips to quads, you must?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
349444
0
30
none
347909
0
30
none
352773
0
30
none
347910
0
30
none
349446
0
30
none
347911
0
30
none
347912
0
30
none
349448
0
30
none
347913
0
30
none
347914
0
30
none
349450
0
30
none
347915
0
30
none
349451
0
30
none
347916
0
30
none