Diving Procedures Flash Cards

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
352587
0
30
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

How often must diving bells in UK be tested at greater than MWP?

5 yearly

Bạn đã nhận được nó phải không?

352588
0
120
none
352589
0
120
none
352590
0
120
none
352591
0
120
none
352592
0
120
none
352593
0
120
none
352594
0
120
none
352595
0
120
none
352596
0
120
none
352598
0
120
none
352599
0
120
none
352600
0
120
none
352585
0
30
none
352586
0
30
none