Diving Physiology 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
347777
0
30
block

What is barotrauma?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
347778
0
30
none
347779
0
30
none
347780
0
30
none
347781
0
30
none
347782
0
30
none
347783
0
30
none
347770
0
30
none
347771
0
30
none
347772
0
30
none
347773
0
30
none
347774
0
30
none
347775
0
30
none
347776
0
30
none
347762
0
30
none