Diving Physiology 3

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
349558
0
30
block

Where does gas exchange take place?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
349559
0
30
none
349560
0
30
none
349561
0
30
none
349562
0
30
none
349563
0
30
none
349564
0
30
none
349565
0
30
none
349566
0
30
none
349567
0
30
none
349568
0
30
none
349569
0
30
none
349570
0
30
none
349571
0
30
none
349572
0
30
none