Diving equipment Testing page 62 & 63 Interdive manual

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
355011
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

All plant and equipment must be inspected by a competent person:

6 months and cert issued

Bạn đã nhận được nó phải không?

355012
0
120
none
355014
0
120
none
355015
0
120
none
355016
0
120
none
355017
0
120
none
355018
0
120
none
355020
0
120
none
355021
0
120
none
355022
0
120
none
355025
0
120
none
355026
0
120
none
355027
0
120
none
355029
0
120
none
355031
0
120
none