diamond and diamond 16

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
497297
0
60
block

On an emerald-cut diamond, very narrow corners should be noted under

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
497298
0
60
none
497299
0
60
none
497300
0
60
none
497301
0
60
none
497302
0
60
none
497303
0
60
none
497304
0
60
none
497305
0
60
none
497306
0
60
none
497307
0
60
none
497308
0
60
none
497309
0
60
none
497310
0
60
none