diamond and diamond 11

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
497311
0
60
block

The more an inclusion differs in color from its host diamond,

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
497312
0
60
none
497313
0
60
none
497314
0
60
none
497315
0
60
none
497316
0
60
none
497317
0
60
none
497318
0
60
none
497319
0
60
none
497320
0
60
none
497321
0
60
none
497322
0
60
none
497323
0
60
none
497324
0
60
none
497325
0
60
none