diamond and diamond 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
495503
0
60
block

a diamond grading system provides?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
495504
0
60
none
495505
0
60
none
495506
0
60
none
495507
0
60
none
495508
0
60
none
495509
0
60
none
495510
0
60
none
495511
0
60
none
495512
0
60
none
495513
0
60
none
495514
0
60
none
495515
0
60
none
495516
0
60
none
495517
0
60
none