DIAGNOSIS

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
191791
0
0
block

odor - smelling

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

foul, rotten, fetid, stinking

fishy or oderless

Nhấp và kéo

cold, deficiency

heat, excess


197433
0
0
none
191801
0
0
none
191803
0
0
none
191806
0
0
none
196414
0
0
none
196415
0
0
none
197231
0
0
none
190833
0
0
none
190834
0
0
none
190835
0
0
none
190836
0
0
none
197238
0
0
none
196986
0
0
none
197242
0
0
none