Deutsch

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
618202
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

aufhalten

delay, linger

Bạn đã nhận được nó phải không?

618203
0
60
none