Dental Radiography - Chapter 7- Quiz - part 2 (long version) - Dental X-ray Film and Processing Methods

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
288479
0
120
block

Basic steps in manual processing:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

Nhấp và kéo

Rinsing

Drying

Washing

Developing

Fixing


288483
0
120
none
288484
0
120
none
288485
0
120
none
288487
0
120
none
288489
0
120
none
288491
0
120
none
288492
0
120
none
288493
0
120
none
288495
0
120
none
288496
0
120
none
288497
0
120
none
288500
0
120
none
288501
0
120
none
288504
0
120
none