Dental Radiography - Chapter 6 - Study questions

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
272338
0
120
block

Who has an ethical responsibility to adopt ALARA?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
272341
0
120
none
272344
0
120
none
272347
0
120
none
272350
0
120
none
272357
0
120
none
272360
0
120
none
272362
0
120
none
272363
0
120
none
272364
0
120
none
272365
0
120
none
272366
0
120
none
272367
0
120
none
272368
0
120
none
272369
0
120
none