Dental Hygiene - Exam 3 - Explorer - pg. 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
315651
0
120
block

11/12 can be used in shallow sulci and deep pockets.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
315652
0
120
none
315653
0
120
none
315654
0
120
none
315655
0
120
none
315687
0
120
none
315688
0
120
none
315689
0
120
none
315691
0
120
none
315693
0
0
none
315694
0
120
none
315695
0
120
none
315697
0
120
none
315698
0
120
none
315701
0
120
none