Definitions

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
619088
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is a lysozyme

An enzyme that kills bacteria by breaking down their cell wall

Bạn đã nhận được nó phải không?

619089
0
60
none
619090
0
60
none
619091
0
60
none
619092
0
60
none
619093
0
60
none
619117
0
60
none
619118
0
60
none
619119
0
60
none
619121
0
60
none
619122
0
60
none
619123
0
60
none